Πως να αντιμετωπίσετε ένα διάστρεμμα PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Runner's Injuries
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 11:05

 images          

Επιμέλεια: Ανδρέας Καλογερόπουλος

Ένα διάστρεμμα συμβαίνει όταν μια βίαιη κίνηση (λύγισμα ή τέντωμα) αναγκάσει μια άρθρωση να κινη­θεί εκτός των ορίων του φυσιολογι­κού εύρους της. Αυτό έχει ως αποτέ­λεσμα τον τραυματισμό των συνδέ­σμων που βρίσκονται γύρω ή κοντά στην άρθρωση. Ο τραυματισμός αυ­τός κυμαίνεται από υπερβολική διά­ταση μέχρι και πλήρη ρήξη. Η συνη­θέστερη εντόπιση είναι η ποδοκνημική άρθρωση («γύρισμα του αστραγά­λου») και ακολουθεί το γόνατο.

Συμπτώματα και σημεία

Στα συμπτώματα του διαστρέμματος περιλαμβάνεται ο πόνος, το γρήγορο πρήξιμο αμέσως μετά την κάκωση και η διαταραχή στην κινητικότητα της άρθρωσης. Εάν σπάσουν μικρά αγγεία στην περιοχή, μπορεί κατά τις επόμενες ώρες και ημέρες να εμ­φανιστεί μελάνιασμα στο δέρμα.

Πρακτικές συμβουλές

Η αντιμετώπιση των διαστρεμμάτων εξαρτάται από τη βαρύτητά τους. Αν η περιοχή της άρθρωσης πονάει ελαφρά, ιδιαίτερα με την κίνηση αλ­λά δεν υπάρχει έντονο πρήξιμο και μπορείτε να στηρίξετε το βάρος του σώματος (για τις αρθρώσεις του κά­τω άκρου) ή να ασκήσετε δύναμη στους γύρω μυς (για το άνω άκρο), το διάστρεμμα είναι ελαφρύ. Αν η άρθρωση πονάει αρκετά, είναι ευαί­σθητη και δύσκολη στην κίνηση, η περιοχή έχει πρηστεί και υπάρχει με­λάνιασμα στο δέρμα, το διάστρεμμα χαρακτηρίζεται μέτριας βαρύτητας.

Ακινητοποιήστε το τραυματισμένο  μέ­λος. Χρησιμοποιήστε επίδεσμο,  νάρθηκα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

Ξεκούραστε το για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση. Αποφύγετε οποιαδή­ποτε δραστηριότητα προκαλεί πόνο.

Εφαρμόστε πάγο πάνω στην περιοχή όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μην πε­ριμένετε πρώτα να πρηστεί. Χρησι­μοποιήστε παγοκύστη ή βρέξτε τη με παγωμένο νερό για 15 περίπου λεπτά. Επαναλάβετε κάθε 2 με 3 ώρες για τις επόμενες ημέρες.

Η ψύξη λειτουργεί θεραπευτικά κα­θώς ελαττώνει τον πόνο, το πρήξιμο και τη φλεγμονή, ενώ μπορεί επί­σης να μειώσει τις μικροαιμορραγίες και το μελάνιασμα. Το πρήξιμο ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό του πόνου και της δυσφορίας.

Κρατήστε την άρθρωση πάνω από το ύψος της καρδιάς ώστε να μην αυξηθεί το οίδημα, ειδικά όταν ξαπλώνετε.

Άλλος τρόπος αντιμετώπισης του πρηξίματος είναι η τοπική πίεση. Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό επίδεσμο ικανού πλάτους και μή­κους, αλλά μην το παρακάνετε, γιατί θα εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος.

Ξεκινήστε την περί­δεση από το περιφερικότερο ση­μείο και τυλίξτε όλη την περιοχή. Αν όμως τα συμπτώματα επιδει­νωθούν, αυτό σημαίνει ότι έχετε σφίξει υπερβολικά την περίδεση. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε απλά παυσίπονα, αλλά όχι ασπιρί­νη διότι αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης μελανιάσματος. Μη βγάλετε ακτινογραφίες χωρίς την εκτίμηση ορθοπεδικού. Συνήθως συνεπάγονται περιττή ακτινο­βολία ή λανθασμένες παρεμβάσεις. Είναι λάθος να τοποθετήσετε θερ­μοφόρες ή ζεστές κομπρέσες κα­τά τις πρώτες ημέρες και σίγουρα πριν υποχωρήσει το πρήξιμο. Η θερμότητα επιταχύνει την επού­λωση των ιστών, αλλά συνολικά δρα ευνοϊκά μόνο μετά την πάρο­δο της οξείας φάσης. Σταδιακά ελέγξτε και χρησιμοποιή­στε την άρθρωση έπειτα από 2 μέ­ρες. Τα ελαφρά προς μέτρια δια­στρέμματα συνήθως βελτιώνονται αισθητά μέσα σε μια εβδομάδα, μολονότι η πλήρης θεραπεία μπο­ρεί να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Αν στην πορεία των ημερών κουρά­σετε την άρθρωση και επιδεινωθεί, μπορείτε να προλάβετε την υποτρο­πή τοποθετώντας αμέσως πάγο.

Αποφύγετε τις δραστηριότητες που προκάλεσαν το διάστρεμμα για αρκετό καιρό. Τα επαναλαμ­βανόμενα διαστρέμματα χρειάζο­νται εκτίμηση από ορθοπαιδικό.

Τα μποτάκια, όσο καλά και αν εί­ναι, δεν προστατεύουν  πλήρως από τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής άρθρωσης (του αστρα­γάλου). Χρησιμοποιήστε τα μέχρι να αποκατασταθεί το διάστρεμμα.

Αν ένας ή περισσότεροι σύνδεσμοι σε μια άρθρωση σπάσουν τελείως, η περιοχή γίνεται πολύ επώδυνη και δεν μπορείτε να την κινήσετε ή να εφαρμόσετε οποιοδήποτε βάρος. Εμφανί­ζεται έντονο πρήξιμο και συνήθως εμ­φανίζεται μελάνιασμα στο δέρμα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι ένα βαρύ διάστρεμμα, ωστόσο είναι δύ­σκολο να διαχωριστεί από κάταγμα ή εξάρθρημα και απαιτεί ιατρική εξέτα­ση και έλεγχο με εξετάσεις.

Αντιμετωπίστε την κατάσταση σαν κάταγμα, όπως περιγράφεται πα­ραπάνω.

Προσοχή

Στα φαινομενικά ελαφρώς ή μέτριας βαρύτητας διαστρέμματα, εκτίμηση από ορθοπεδικό συνιστάται ανεξαι­ρέτως, καθώς η καθυστέρηση στη σωστή αντιμετώπιση μπορεί να συνε­πιφέρει μόνιμες βλάβες ή απλά πρόσθετη ταλαιπωρία, ωστόσο χρειάζεται οπωσδήποτε στις εξής περιπτώσεις:

Α) Εάν ακούσετε έναν ήχο σαν σπά­σιμο κατά την ώρα του τραυματι­σμού ή δεν μπορείτε καθόλου να κινήσετε την άρθρωση ή να στηρί­ξετε το βάρος σας πάνω στην άρ­θρωση αυτή.

Β) Εάν εμφανιστεί πυρετός ή η πε­ριοχή είναι κόκκινη και θερμή, κα­θώς μπορεί να εμφανίζει λοίμωξη, ιδίως εάν συνυπάρχει και τραυμα­τισμός του δέρματος.

Γ) Επισκεφθείτε επίσης τον ορθοπεδικό αν δεν μπορείτε να ασκήσε­τε βάρος πάνω στην άρθρωση με­τά από 2 με 3μέρες ή αν δεν πα­ρατηρήσετε αρκετή βελτίωση μέ­σα στην εβδομάδα.

Πηγή: Popular MEDICINE/KAΘΗΜΕΡΙΝΗ


 

worldsmarathons

            logo

TIMBERTRAIL OUTDOOR ROUTES

11366965Master
wikiloc-logo